Privacybeleid

Basisschool Sterrenrijk hecht veel belang aan de privacy van leerlingen, ouders en medewerkers die betrokkenen zijn bij de dagelijkse werking van de school. BS Sterrenrijk verwerkt dan ook uitsluitend persoonsgegevens voor zover die noodzakelijk zijn voor de goede vervulling van zijn taken als school en doet dit steeds op rechtmatige en transparante basis.

WAAROM WIJ GEGEVENS VAN JOU VERWERKEN


BS Sterrenrijk verwerkt persoonsgegevens vanuit een aantal wettelijke verplichtingen als onderwijsinstelling. Voorbeelden: we hebben jouw gegevens nodig om je in te schrijven in de school, om aanwezigheden te kunnen registreren, om je te kunnen begeleiden, opvolgen en evalueren. Daarnaast hebben wij de wettelijke verplichting om bepaalde gegevens door te sturen naar andere partijen, zoals bijvoorbeeld het doorgeven van af- en aanwezigheden aan het Departement Onderwijs. Andere persoonsgegevens zijn nodig omwille van organisatorische redenen, bijvoorbeeld naam en adres van de ouder(s) of voogd(en) van de minderjarige leerling om hen te informeren.
 

GEGEVENS DIE WIJ VAN JOU VERWERKEN


Wij verwerken diverse soorten persoonsgegevens. Bepaalde persoonsgegevens verkrijgen we rechtstreeks van jou, je ouder(s) of voogd(en). Wij verwerken de volgende categorieën van persoonsgegevens:
 • persoonlijke identificatiegegevens (bv. naam, voornaam, adres);
 • persoonlijke kenmerken (leeftijd, geslacht, geboortedatum en -plaats, burgerlijke staat, nationaliteit);
 • rijksregisternummer;
 • stamboeknummer;
 • gezinssamenstelling (o.a. naam van de moeder en vader, bijzonderheden over het huwelijk of de verbintenissen, echtscheidingen, scheidingen, namen van de partner(s) of voogd(en). Namen en geboortedata van broers en zussen, kinderen);
 • levensbeschouwelijke overtuiging;
 • financiële bijzonderheden (bankrekeningnummer, schoolkosten, overzicht en opvolging van betalingen);
 • studievoortgang en -begeleiding (schoolloopbaan, toets- en examenresultaten, beoordeling van de vooruitgang die je in je studies maakt);
 • gezondheidsgegevens (bv. allergieën, medicatiegebruik);
 • aanwezigheden (de registratie van af- en aanwezigheden);
 • problematische afwezigheden;
 • orde- en tuchtmaatregelen;
 • beeldmateriaal.

De school verwerkt mits uitdrukkelijke toestemming ook medische gegevens die nodig zijn om in noodsituaties correct te kunnen reageren.
 

HOE WIJ OMGAAN MET JOUW GEGEVENS


Bij het verwerken van persoonsgegevens gaan wij altijd uit van de wettelijke basisprincipes. We verwerken persoonsgegevens enkel om onze doelen te bereiken en doen dit steeds op rechtmatige en transparante basis. We verzamelen enkel die persoonsgegevens die nodig zijn om onze rechten en plichten als onderwijsinstelling na te komen. Dit betekent ook dat wij jouw gegevens niet zullen gebruiken voor andere doeleinden dan degene die wij in dit privacyreglement noemen.  We respecteren de bewaartermijnen en bewaren jouw gegevens niet langer dan nodig (gebaseerd op wettelijke bewaartermijnen en de regels opgelegd door het Archiefdecreet). We doen een maximale inspanning om de juistheid te garanderen en de vertrouwelijkheid en integriteit te beschermen door het nemen van passende organisatorische en technische maatregelen (bv. beperken van de toegang, codering).

Bij de uitvoering van onze opdrachten doen wij soms een beroep op derden, bv. leveranciers van leerlingvolgsystemen, administratieve pakketten en educatieve leermiddelen, zoals Broekx, Parentcom en CODA. De school draagt hiervoor de verantwoordelijkheid en sluit met hen overeenkomsten en een geheimhoudingsverklaring af.

De school respecteert je privacy en zal jouw persoonsgegevens nooit verkopen of verhuren aan derden.

Vanuit bepaalde wettelijke verplichtingen en/of om organisatorische redenen zijn wij genoodzaakt om persoonsgegevens door te geven aan bepaalde instanties, waaronder:

overheidsdiensten, zoals o.a. Departement Onderwijs en Onderwijsinspectie;
het CLB (Centrum voor leerlingenbegeleiding);
Scholengemeenschap de Speling;
werkgever van de leerling-stagiair.
 

VRAGEN EN FEEDBACK


Als je vragen hebt over deze privacyverklaring, kan je contact opnemen met de directie of het secretariaat.