Praktische info

Afwezigheden en ziekte

Afwezigheid wegens ziekte Is je kind méér dan drie opeenvolgende kalenderdagen ziek dan is een medisch attest verplicht. Is je kind minder dan drie opeenvolgende kalenderdagen ziek, dan is een briefje van de ouders voldoende. Zo’n briefje van de ouders kan slechts 4 keer per schooljaar.  Je vindt deze briefjes achter in de agenda van je kind. De leerlingen van het 1e leerjaar en de oudste kleuters krijgen in september 4 briefjes op een A4, om bij te houden. Is je kind chronisch ziek, dan nemen de ouders contact op met de school en het CLB. De ouders verwittigen de school zo vlug mogelijk. En bezorgen het ziektebriefje aan de klastitularis. De school zal het CLB contacteren bij twijfel over een medisch attest. Consultaties (zoals bijvoorbeeld een bezoek aan de tandarts) moeten zoveel mogelijk buiten de schooluren plaats vinden. Kom je toch tijdens de schooluren je kind ophalen dan meld je je aan bij het secretariaat en daarna wordt je kind uit de klas gehaald.   Andere afwezigheden- waarvoor de toestemming van de directeur nodig is Soms moet een kind om een andere reden afwezig zijn. De ouders bespreken dit op voorhand met de directie. Het betreft hier afwezigheid wegens: het overlijden van een persoon die onder hetzelfde dak woont of van een bloed- en aanverwant tot en met de tweede graad; het actief deelnemen in het kader van een individuele selectie of lidmaatschap van een vereniging of culturele en/of sportieve manifestaties; andere dan de 10 halve schooldagen waarop topsportbeloften recht op hebben; de deelname aan time-out-projecten; in echt uitzonderlijke omstandigheden afwezigheden voor persoonlijke redenen. Opgelet: het is niet de bedoeling dat aan ouders toestemming gegeven wordt om vroeger op vakantie te vertrekken of later uit vakantie terug te keren. De leerplicht veronderstelt dat een kind op school is van 1 september tot en met 30 juni.   Problematische afwezigheden De school vindt de aanwezigheid van je kind belangrijk. Dit heeft immers gevolgen voor het verkrijgen en behouden van de schooltoeslag.  Alsook voor de toelating tot het lager onderwijs.  Zie ook de engagementsverklaring tussen school en ouder en de infobrochure onderwijsregelgeving. De school verwittigt de ouders van elke niet-gewettigde afwezigheid. Vanaf 5 halve dagen problematische afwezigheden contacteert zij het CLB en kan er een begeleidingstraject opgestart worden.  De ouders worden in dat geval uitgenodigd voor een gesprek.  

Afspraken

Eten en drinken op school                    Drank op school: We drinken enkel water op school. Alle andere dranken zijn verboden op school. Leerlingen mogen hun hervulbare fles altijd aanvullen met kraantjeswater. Blikjes, drankzakjes en glazen flesjes zijn niet toegestaan. Onze school biedt geen drankjes aan. Versnaperingen tijdens de speeltijd: Tijdens de speeltijden eten de kinderen fruit of een koek. ( liefst zonder papiertje in een doosje +naam) Woensdag is het fruitdag. Tijdens de speeltijd in de voormiddag mag er enkel fruit of groente gegeten worden. Niet toegelaten op school:         snoep: chips, kauwgom, lolly’s, chocolade, snoeprepen,…         koeken met chocolade aan de buitenkant Middageten Als lunch voorzien de ouders een gezonde en praktische koude maaltijd voor hun kind., in een afzonderlijke lunchtas. De kleuters lunchen in de kleuterhal onder begeleiding van 2 kinderverzorgster en een kleuterleidster op rust De leerlingen van de lagere school L1 L2 L3 eten in de eetzaal. L4 L5 L6 eten elk in hun eigen klas. Steeds onder begeleiding van een juf / meester. Feestelijke activiteiten georganiseerd tijdens de schooluren door de  school Als de school feest viert, bijzondere activiteiten organiseert of als het oudercomité een activiteit aanbiedt aan alle leerlingen, kan afgeweken worden van bovenstaande regeling. We informeren je hierover via de schoolapp.   Milieu op school      Onze school ligt in een prachtige omgeving van bossen en parken. We maken samen met de leerlingen, het schoolteam en de ouders van onze school een milieuvriendelijke en duurzame leer- en leefomgeving. Hoe? Om dit in praktijk om te zetten, kiezen we voor: duurzaam afvalbeleid dagelijkse opruimacties op school en in de directe omgeving lessen en leeruitstappen over energie, milieu, afval, natuur jaarlijkse aanplanting: bloembollen, bloemenweide, uitstappen en speelmomenten in het aanpalend bos,… deelname aan ‘Dikke Truiendag’, de Week van het Bos verzamelen van gebruikte batterijen via Bebat bewust energieverbruik: CO-meters, afspraken verluchting, energievreters, vervoer,… promoten van een gezonde levensstijl Verjaardag vieren op school       Jarige kinderen mogen een versnapering zoals een koek, cake, een wafel, fruit, ijsjes ( ijsjes in overleg met juf /meester)… meebrengen om in de klas te eten (geen snoep of chips) of een kleine attentie voor de hele klas (bv. een boek voor de klasbibliotheek). Je maakt hierover afspraken met de leerkracht. De leerkracht zorgt voor een verjaardagsritueel in de klas. Enkele basisafspraken: Er worden geen cadeautjes mee naar huis gegeven. Uitnodigingen voor feestjes mogen niet op de speelplaats of in de klas uitgedeeld worden. Als de hele klas uitgenodigd wordt, wordt er een uitzondering gemaakt. Verkeer           We bouwen aan een veilige schoolomgeving en leren onze leerlingen zich veilig te verplaatsen in het verkeer. Hoe? We volgen verkeerslessen We oefenen fietsbehendigheid tijdens schooluitstappen, gerichte fietsactiviteiten,.. In de kleuterschool zijn er fietsen die de kleuters mogen gebruiken tijdens vrije momenten. We organiseren verkeersweken gekoppeld aan specifieke jaaracties. (fiets graveren, dode hoeklessen,..) We nemen deel aan de actie ‘STRAPDAG’.  

Voor- en naschoolse opvang

OPVANG  ‘De Sterretjes’   KORTE NAschoolse opvang georganiseerd door de school; inschrijven NIET nodig, eventueel de juf/meester verwittigen van 15.05 tot 16.30 uur     op maandag-dinsdag-donderdag-vrijdag van 12.20 tot 13.30 uur     op woensdag begeleider: Marisol Reyes Voor de korte naschoolse opvang op school werken we met een zonekaart, telkens met zones van 25' aan € 1,20 per zone; vooraf aan te kopen op het secretariaat, uitsluitend contante betaling. Je kan kiezen tussen een 20-zonekaart voor 24 euro of een 50-zonekaart voor 60 euro. De korte opvang is telefonisch, via sms of whatsapp te bereiken op 0488 75 05 10 maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag van 15 tot 16.30 uur woensdag van 12.20 tot 13.30 uur VOORschoolse en LANGE NAschoolse opvang (later dan 16.30 uur): hiervoor is TIJDIG inschrijven bij Parboem noodzakelijk Volgende info staat op de website van Kinderdagverblijf Familia (= o.a. Parboem): Om gebruik te maken van onze buitenschoolse opvang dien je een account aan te maken via i-Active Ga naar https://kdvfamilia.i-active.be Je kan i-Active openen op een laptop, tablet, smartphone,... Hierdoor kan je overal en op elk moment je gegevens raadplegen en je inschrijvingen opvolgen en/of wijzigen.   Van zodra je dossier volledig in orde is, zal de opvangverantwoordelijke jouw dossier goedkeuren. Je kan via je ouderaccount de volgende informatie opvragen of invullen: Je kan de opvangkalender met je gereserveerde opvang raadplegen; Je kan je facturen nakijken en het fiscaal attest raadplegen; Je kan al je gebruikersgegevens nakijken en aanpassen; Je kan je betalingen opvolgen. Opvang reserveren is mogelijk: vanaf de 1ste van maand voor de daaropvolgende maand vanaf 6 weken voor de vakantie.  meer info: https://www.kdvfamilia.be/nl/opvangmogelijkheden/22/Parboem

Praktische informatie

Schoolpoort Een kwartier voor en na schooltijd mag je de leerkrachten altijd aanspreken. Omdat ze ook toezicht houden, maak je voor een echt gesprek best een afspraak.   Oudercontact Tweemaal per jaar organiseren we een oudercontact.   Schoolagenda De leerlingen van de lagere school gebruiken een schoolagenda voor het aankondigen van huistaken en/of toetsen. Ouders en leerkrachten kunnen in de schoolagenda een korte boodschap noteren.   Rapport De leerlingen van de lagere school krijgen vier keer per schooljaar een rapport. De resultaten worden weergegeven in cijfers, waardeschalen en feedback.   Deze communicatiemiddelen gebruiken we NIET op school: WhatsApp SMS Sociale media: onze facebook/Instagram pagina gebruiken we enkel om de school kenbaar te maken bij het   brede publiek Schoolkosten We maken naar school gaan betaalbaar voor iedereen door: gratis gebruik van spel- en leermiddelen gratis gebruik van leer- en werkboeken gratis gebruik van digitale middelen gratis gebruik van laptop en toebehoren gratis basispakket schoolgerief voor alle lagere schoolkinderen geen inschrijvingsgeld Een scherpe maximumfactuur: Per schooljaar betaal je een maximum bedrag van 55 euro in het kleuteronderwijs en 105 euro in het lager onderwijs. Dit voor schooluitstappen, sportdagen, culturele voorstellingen, zwemmen, … Deze bedragen zijn wettelijk vastgelegd. Hoe betaal je?  Met overschrijving: 3x per jaar wordt er een schoolrekening meegegeven. Meerdaagse uitstappen Voor meerdaagse uitstappen betaal je maximum 520 euro (wettelijk bepaald) verspreid over de lagere schooltijd. Derde graad: het vijfde en zesde leerjaar gaan samen 3 nachten op zeeklassen.